Prohlášení o zpracování osobních údajů podle GDPR a poučení subjektů údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované dále též jako „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které nabylo účinnosti dnem 25.05.2018, které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie a poučení subjektů údajů.

Správce osobních údajů

Obchodní kapitálová společnost Gastro Hořovice, s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 281/22, 26801 Hořovice, IČ: 01476467, DIČ: CZ01476467, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 206935 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

Získané přímo od subjektů údajů – zákazníka, uchazeče o zaměstnání, e-mailová komunikace, telefonní komunikace, kontaktní formulář na webu a podobně.

Získané nepřímo od obchodních partnerů správce – cestovní kanceláře, společností provozující on-line rezervace ubytování a podobně.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, číslo cestovního dokladu nebo jiného oficiálního dokladu totožnosti, číslo víza, účel pobytu, podpis.

Kontaktní údaje a údaje umožňující kontakt se subjektem – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

Popisné údaje – např. bankovní spojení.

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů za účelem marketingových sdělení, personálních řízení a podobně.

Kategorie subjektů údajů

Zákazník správce.

Zaměstnanec správce.

Dodavatel správce.

Jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.

Uchazeč o zaměstnání.

Kategorie příjemců osobních údajů

Finanční ústavy.

Zpracovatelé.

Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné (ve výše uvedených případech je správce v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) GDPR oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Pro účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.

Pro jednání o smluvním vztahu.

Pro plnění smlouvy.

Pro ochranu práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, například vymáhání pohledávek správce.

Pro archivnictví vedené na základě zákona.

Pro výběrová řízení na volná pracovní místa.

Pro plnění zákonných povinností ze strany správce.

Pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Při rezervaci na webových stránkách správce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace (jméno, příjmení, telefon, e-mail). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů (zákazníkem) a správcem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem správce přijal vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Výše uvedený postup subjektu údajů nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Gastro Hořovice, s.r.o., Pod Nádražím 281/22, 26801 Hořovice.

Hotel U Parku a Penzion Villa

Tel.: +420 603 853 949

Tel.: +420 311 706 290

recepce@hoteluparku.cz

Kavárna – Bistro na Panská zahradě

Tel: 732 555 207

zahradka@hoteluparku.cz

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím webových stránkách správce nashromážděny.