1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti společnost Gastro Hořovice, s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 281/22, 26801 Hořovice, IČ: 01476467, DIČ: CZ01476467, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 206935 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o prodeji zboží (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na jeho webové stránce (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Kupující je osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je podnikatelem, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Právní vztahy z kupní smlouvy se řeší výhradně v právním režimu a jurisdikci České republiky podle českého práva.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající je držitelem živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti a provozovatelem „Restaurace“, který uzavírá na základě objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího kupní smlouvy na dodávku takto objednaných jídel z aktuální nabídky Restaurace uveřejněné na Webových stránkách. 

2.2. „Odběrné místo“ je místo určené pro předání Zboří Kupujícímu a je to provozovna Prodávajícího na adrese Zámecká 918, Hořovice, PSČ 268 01.

2.3. „Zboží“ představuje jídlo či jídla z aktuální nabídky Restaurace uveřejněné na Webových stránkách.

2.4. „Zásilka“ představuje Restaurací připravené Zboží, řádně zabalené, připravené k předání Kupujícímu v Odběrném místě v souladu s objednávkou Kupujícího.

2.5. „Objednávkovým systémem“ se rozumí automatizovaný objednávkový systém provozovaný Prodávajícím.

2.6. „Písemnou formou“ se rozumí rovněž úkon učiněný prostřednictvím Objednávkového systému.

2.7. „Provozní doba“ je určena Prodávajícím s tím, že Prodávající bude přijímat objednávky skrze Objednávkový systém v souladu s Provozní dobou.

2. Přístup a uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávky (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující vytvářet objednávky též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při vytvoření objednávky je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při vytvoření objednávky jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace o objednávaném Zboží, o způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.5. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Objednávku musí Kupující zadat písemnou formou za podmínek prezentovaných na Webovém rozhraní obchodu.

3.7. Prodávající může z provozních důvodů navrhnout Kupujícímu změnu Objednávky. V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena, pokud Kupující se změnou Objednávky souhlasí a toto potvrdí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu prostřednictvím Webového rozhraní obchodu.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo z provozních důvodů Objednávku odmítnout. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informovat prostřednictvím Webového rozhraní obchodu.

3.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu prostřednictvím webového rozhraní.

3.10. V mimořádných situacích z důvodu poruchy Objednávkového systému, poruchy sítě Internet či z jiného vážného důvodu, se komunikace mezi Podávajícím a Kupujícím, může uskutečňovat dle možností telefonicky, prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiným vhodným způsobem.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupující je povinen seznámit se na Webových stránkách s aktuální kupní cenou Zboží.

4.2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané Zboží v souladu s těmito Obchodními podmínkami kupní cenu Zboží dle cen uveřejněných na Webových stránkách. 

4.3. Pro kupní cenu Zboží je závazný, platný a účinný ceník, uveřejněný v okamžiku Objednávky Zboří na Webových stránkách.

4.4. Kupní cena Zboží je splatná v okamžiku akceptace Objednávky Prodávajícím, tedy před předáním Zásilky Kupujícímu v Odběrném místě. 

4.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny Zboží či její části není Prodávající povinen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu, zejména předat Kupujícímu Zásilku, a je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

4.6. Cenu Zboží dle Kupní smlouvy pokud není stanoveno jinak Kupující uhradí Prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím kreditní / platební karty na účet Prodávajícího.

4.7. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě prostřednictvím Webového rozhraní.

5. Zboží

5.1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího a řádně zabalené jej připravit k předání Kupujícímu v Odběrném místě v souladu s objednávkou Kupujícího.

5.2. Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít v Odběrném místě.

5.3. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

5.4. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace jsou dostupné na Webovém rozhraní obchodu.

5.5. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno dle pokynů Prodávajícího a pokud není uvedeno jinak je zboží určeno k okamžité spotřebě.

5.6. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje mohou obsahovat alergeny. Informace o obsahu alergenů v konkrétních pokrmech jsou dostupné na Webovém rozhraní obchodu.

6. Změna a storno objednávky

6.1. Změna objednávky nebo její storno není po akceptaci Objednávky ze strany Prodávajícího již možná.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá za obsah Zásilky a její soulad s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky na zdravotní nezávadnost potravin ve smyslu zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích jakož i za řádné zabalení zásilky a její předání Kupujícímu. 

7.3. Kupující uplatňuje odpovědnost za vady vůči Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po doručení Zásilky.

7.4. Neuplatní-li Kupující své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že mu Zásilka byla doručena včas a řádně.

7.5. Ustanoveními tohoto článku nemohou být dotčena ustanovení platných právních předpisů přijatých na ochranu spotřebitele.

7.6. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění prostřednictvím Webového rozhraní obchodu s ohledem na charakter zakoupeného zboží – zuživatelné zboží (jídlo a nápoje), které podléhající rychlé zkáze.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na jeho webových stránkách.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na jeho webových stránkách.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dne 23.12.2022.